Albino Lorenzo, Natura morta (1959).
Albino Lorenzo, Natura morta